Vragen

 

Ik heb snel rechtsbijstand nodig, hoe kan ik deze krijgen?

Als u een rechtsbijstandverzekering hebt bij Bovemij of één van haar volmachtkantoren, dan komt u in aanmerking voor rechtsbijstand.
Om u in een vroegtijdig stadium van dienst te kunnen zijn met juridisch advies, kunt u bij SRM Rechtsbijstand terecht voor een kort telefonisch consult. U krijgt informatie en advies op rechtsgebieden waarvoor de rechtsbijstandverzekering dekking biedt, nog vóórdat er sprake is van een geschil. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium aangepakt worden en geschillen worden voorkomen. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 024 - 36 66 662.

Waarom behandelt SRM Rechtsbijstand mijn zaak?

Als u bij Bovemij of één van haar volmachten voor rechtsbijstand verzekerd bent, dan zijn de betreffende polisvoorwaarden van toepassing. Daarin staat dat SRM de rechtsbijstand feitelijk uitvoert. SRM rechtsbijstand is een onafhankelijke stichting met een afzonderlijk bestuur en directie. Zo wordt belangenverstrengeling voorkomen.

Is SRM wel écht onafhankelijk van Bovemij en haar volmachten?

Ja, dat is ook wettelijk verplicht. Deze onafhankelijkheid wordt onder meer gerealiseerd doordat de Stichting SRM Rechtsbijstand juridisch is afgescheiden van de Naamloze vennootschap Bovemij en andere partijen (volmachten). Ook heeft SRM Rechtsbijstand een eigen bestuur en directie die onafhankelijk van de directie van Bovemij (of andere directies) verantwoordelijk is voor het beleid van de Stichting. Alle partijen zien er nadrukkelijk op toe dat er op dossierniveau geen enkele belangenverstrengeling kan ontstaan. Dit is ook in de betreffende polisvoorwaarden geregeld. Wel werken SRM Rechtsbijstand en Bovemij, de BOVAG of aan hen gelieerde partijen samen op de gebieden waarop dit is toegestaan, zoals het delen van specifieke deskundige (technische en juridische) kennis.

Bovemij heeft mijn verzoek om rechtsbijstand afgewezen, wat nu?

U kunt hiertegen bezwaar maken bij Bovemij. Zolang uw bezwaar in behandeling is, kunt u echter geen beroep doen op rechtsbijstand via SRM Rechtsbijstand. Dat is zo geregeld in de polisvoorwaarden.

Kan ik ook tegen Bovemij procederen?

Ja, in de polisvoorwaarden van Bovemij is dit uitdrukkelijk opgenomen.

Wat kost rechtsbijstand?

U betaalt verzekeringspremie in ruil voor verzekerde rechtsbijstand. Naast deze premie kan het gebeuren dat kosten gemaakt moeten worden die wel voor uw rekening komen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor externe deskundigen (expertisebureaus). In uw polisvoorwaarden is dit nader bepaald. Onder omstandigheden kunnen deze kosten (deels) op een aansprakelijke wederpartij worden verhaald.

Mag ik zelf een advocaat inschakelen op kosten van SRM Rechtsbijstand?

Nee, u loopt dan het risico dat u uw recht op rechtsbijstand verspeelt! Op basis van de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtshulp van de juristen van SRM Rechtsbijstand. Als SRM Rechtsbijstand het noodzakelijk of wenselijk vindt, kan zij een externe deskundige (advocaat) inschakelen. De kosten daarvan komen tot een bepaald maximum voor rekening van SRM Rechtsbijstand. Dit maximum is bepaald in uw polisvoorwaarden.

Kan ik bij SRM Rechtsbijstand een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

SRM Rechtsbijstand verleent uitsluitend rechtsbijstand en is zelf geen verzekeringsmaatschappij. Voor een rechtsbijstandverzekering kunt u terecht bij
Bovemij of één van haar volmachten dan wel tussenpersonen.

Ik heb SRM Rechtsbijstand ingeschakeld voor het verhalen van de schade aan mijn auto. Wanneer krijg ik mijn geld?

SRM is een dienstverlener op juridisch gebied. Wij helpen u bij het terugkrijgen van uw kosten en schadeposten. We zijn een stichting, en een stichting werkt altijd zonder winst. SRM kan u zelf geen geld geven. Dat kan pas als de andere partij betaalt. Het is ons werk dat snel en goed te regelen. SRM-medewerkers zijn er voor u. De andere partij is degene die de schade heeft veroorzaakt. We noemen dat de tegenpartij. De tegenpartij heeft meestal zelf een verzekering voor dit soort schades en aansprakelijkheid. Het is dus vaak deze verzekeraar die moet betalen. En dat kan soms lang duren. Wij van SRM willen u graag zo snel en goed mogelijk helpen. We nemen contact op met de tegenpartij en zoeken uit hoe groot de schade precies is. Het antwoord van de tegenpartij duurt vaak een hele tijd; soms komt er zelfs helemaal geen antwoord. Uiteraard sturen wij dan herinneringen, maar desondanks kan een zaak lang kan duren. Het kan ook zijn dat de tegenpartij het niet met u eens is, b ijvoorbeeld over de hoogte van de schade. Of de tegenpartij vindt zichzelf helemaal niet aansprakelijk. Dan volgen er discussies en moeten we gaan onderhandelen. Dan duurt een zaak nog langer. Al met al kan het soms maanden duren. De SRM-medewerkers spannen zich in om de afhandeling zo snel en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Ik heb een verkeersrechtsbijstandverzekering. Kan ik dan direct na een aanrijding die buiten mijn schuld is ontstaan, mijn auto repareren? Betaalt SRM Rechtsbijstand in dat geval de reparatienota?

Wat moet u doen als u schade wilt verhalen? U moet de hoogte van uw schade aantonen. Als de tegenpartij de hoogte van de schade betwist, moet u ook de schade bewijzen. Als u de auto meteen laat repareren, kan het zijn dat u de schade niet of onvoldoende kunt bewijzen. De beslissing is uiteraard aan uzelf. Als u de auto laat repareren, vraag dan om een gespecificeerde reparatienota van het garagebedrijf waar u de schade heeft laten herstellen. Het is raadzaam om het garagebedrijf foto’s te laten nemen van de schade, zodat de schade ook achteraf beter kan worden onderbouwd. U kunt ook zelf foto’s maken van uw schade. SRM rechtsbijstand verleent u uitsluitend rechtsbijstand bij het verhalen van uw autoschade. Indien en zodra SRM rechtsbijstand het verhaalde schadebedrag van de aansprakelijk gestelde wederpartij heeft ontvangen, zal dit aan u worden uitgekeerd.

Waarom krijg ik niet 100% van mijn autohuurkosten vergoed?

Als u in een huurauto rijdt, terwijl uw eigen auto in reparatie is, bespaart u op de vaste en variabele kosten van uw eigen auto. Uw eigen auto staat immers stil tijdens de reparatieperiode. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld de kosten van afschrijving, olie, brandstof en reparatie en onderhoud. Deze eigen besparingen zijn abstract berekend op 25%. Om deze reden is het bij alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen gebruikelijk 25% van de vergoeding van huurkosten in mindering te brengen op uw schade. Ook is het gebruikelijk dat de brandstofkosten van de huurauto niet worden vergoed, omdat u deze kosten normaliter ook zou hebben gemaakt met uw eigen auto.