Privacy policy

SRM en Privacy

SRM hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en websitebezoekers. SRM verwerkt verschillende persoonsgegevens van u om producten en diensten te kunnen leveren. We zullen te allen tijden zorgvuldig met die persoonsgegevens omgaan. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet ons opleggen. In deze verklaring leest u hoe SRM met uw persoonsgegevens omgaat.

Over SRM Rechtsbijstand

SRM verleent rechtsbijstand aan de relaties van de Bovemij NV en haar volmacht partners. SRM streeft naar een hoge cliënttevredenheid, waarbij kwaliteit, aandacht en tijd voor de cliënt centraal staan. De SRM-juristen beschikken over een hoge mate van vakbekwaamheid en kennis van de BOVAG-branche. SRM is pragmatisch en oplossingsgericht.

Jouw Privacy

Wij houden ons natuurlijk aan de geldende privacywetgeving. Wij hebben strikte afspraken hierover gemaakt binnen SRM en met onze partners. Bovendien stellen wij het belang van onze klanten centraal. Dit betekent dat je persoonsgegevens veilig zijn bij ons en onze partners, en dat wij en onze partners ze altijd zorgvuldig gebruiken.

Wij verkopen je persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wij treffen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens

Om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Om de (verzekerings)overeenkomst te kunnen nakomen;
  • Om aan de wet te voldoen;
  • Om als SRM te kunnen blijven functioneren (gerechtvaardigd belang);
  • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij SRM.

Om de overeenkomst te kunnen nakomen, verwerken we:

  • Contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Wanneer je contact met ons onderhoudt gaat het om naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Polisgegevens, verzekerdengegevens, schadegegevens en zorggegevens, die we gebruiken om verzoeken, claims, vragen en klachten te beoordelen, te regelen en/of te beantwoorden. Deze gegevens worden ook gebruikt om onze administratie bij te werken bij wijzigingen;
  • Schademeldingsformulier voor het afhandelen van geschillen. Dit zal nooit gebeuren op basis van geautomatiseerde besluitvorming;
  • Financiële gegevens om onder andere schades te kunnen doorbetalen en bedragen die op grond van de verzekeringsovereenkomst aan SRM toekomen te innen.

Om als SRM te kunnen blijven functioneren, verwerken we:

  • Uw contactgegevens, prospectgegevens en/of polisgegevens
   • om fraudegevallen adequaat af te kunnen handelen;
   • om interne kwaliteitsonderzoeken in gang te zetten om mogelijke problemen en risico's te herkennen en om te controleren of wetgeving goed is ingevoerd.

Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij SRM verwerken we:

  • uw contactgegevens, prospectgegevens en/of polisgegevens. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld door e-mails, nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen te sturen. We vragen specifiek toestemming om u een product en/of dienst aan te kunnen bieden dat niet gelijk is aan de producten die we al aanbieden. U kunt hier altijd bezwaar tegen aantekenen door een mail te sturen naar privacy@bovemij.nl.

Verwerking en verwerkers

Wij maken gebruik van de diensten van derden waarbij je persoonsgegevens verwerkt worden. Deze derden treden dan op als verwerker voor SRM. Ook kunnen wij diensten afnemen waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. Dan is SRM in de rol van verwerker, wat betekent dat we de daarbij verkregen gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

SRM is soms genoodzaakt om uw persoonsgegevens te delen met derde partijen. Dit zullen wij alleen doen als wij weten dat deze partners zich houden aan dezelfde privacy-eisen die SRM stelt. Wij zullen er ook op toezien dat deze partners de privacyregels nakomen. Indien wij stukken doorsturen, vragen wij om een machtigingsformulier.

De volgende partijen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

 1. ICT-dienstverleners en externe adviseurs, voor het onderhouden en beheren van onze applicaties;
 2. gerechtsdeurwaarders & advocatenkantoren, om bepalingen te laten nakomen;
 3. de tegenpartij van een ongeluk;
 4. de tegenpartij in een juridisch conflict, waaronder begrepen diens gemachtigde;
 5. onze accountant, voor de jaarlijkse verplichten accountancy controle;
 6. accountmanagers, om als contactpersoon van Bovemij te dienen;
 7. verschillende overheidsinstanties zoals de Belastingdienst in verband met wettelijk verplichtingen die ons worden opgelegd;
 8. EDR, om een kredietcontrole te kunnen uitvoeren;
 9. stichting CIS, om fraudegevallen op te sporen;
 10. Magis, voor het meten van de klanttevredenheid.

SRM werkt ook samen met partners in het buitenland, wat als gevolg heeft dat uw persoonsgegevens niet alleen in Nederland verwerkt worden. SRM kiest deze partners zorgvuldig.

Je persoonsgegevens worden door de verwerkers (in de rol van verwerker) verwerkt op beveiligde servers binnen de EU of binnen landen die volgens de AVG voldoende betrouwbare privacywetgeving hebben. Wij hebben in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al onze verwerkers. 

Van wie kunnen wij gegevens ontvangen?

Het kan voorkomen dat SRM uw persoonsgegevens ontvangt van een andere organisatie. Mogelijke partijen die ons uw gegevens doen toekomen:

 1. de tegenpartij in het geval van een ongeluk
 2. verzekeringsmaatschappijen
 3. evenementenorganisatoren
 4. relaties en klanten van SRM
 5. gevolmachtigde tussenpersonen
 6. autobedrijven
 7. werkgevers
 8. Arboarts
 9. uitzendbureaus
 10. tegenassuradeur
 11. schadeherstelbedrijven
 12. schade-experts
 13. leasemaatschappijen
 14. kredietinformatiebureaus

Bewaartermijnen

In het algemeen geldt dat wij je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je persoonsgegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer je om verwijdering verzoekt (en wij geen geldige reden hebben om deze langer te bewaren). Persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd.

Bovenstaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. 

Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Deze mogelijkheid vind je verderop op deze pagina terug onder de paragraaf ‘Rechten en betrokkenen’.

Hieronder staan de verschillende bewaartermijnen die SRM in de verschillende situaties en bij verschillende soorten gegevens hanteert:

  • Na afloop klantrelatie
   SRM verwijdert alle persoonsgegevens twee jaar nadat een klantrelatie beëindigd is.
  • Financiële gegevens
   SRM is wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
  • Bij fraudeonderzoeken
   SRM moet ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
  • Bij behandeling van rechtsbijstandsclaims
   SRM is wettelijk verplicht dossiers die zijn aangelegd bij de behandeling van een juridisch geschil te bewaren voor de duur van 7 jaar te rekenen vanaf het moment dat de behandeling van de zaak wordt gestaakt en het dossier wordt gesloten. Voor geschillen die betrekking hebben op en/of samenhangen met letsel(schade) en medische aansprakelijkheid geldt een bewaartermijn van 15 jaar.

Wetgeving

Wij zullen je persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid waaraan wij op grond van een wettelijke verplichting gevolg moeten geven, tenzij SRM te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. Ten aanzien van verstrekking aan derden geldt ook dat SRM je persoonsgegevens aan derden verstrekt voor zover dat op grond van rechtspraak en wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen je vooraf informeren over een dergelijke verstrekking, tenzij dit wettelijk gezien niet is toegestaan. Tot slot kan SRM je persoonsgegevens verstrekken indien dit wettelijk noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst.

Contactmomenten en gegevensverwerking

Om onze dienstverlening aan jou te vervullen zullen we op verschillende manieren contact met elkaar hebben. Afhankelijk van de vraagstelling die we voor je willen beantwoorden kunnen we je vragen om je gegevens en zullen we deze binnen de voorgeschreven AVG-doelstellingen ook verwerken. Daarbij zijn soms partners van ons betrokken. Op de verschillende manieren van contact gaan wij hieronder in.

Gebruik website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op je computer, mobiel of tablet, en die door onze websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Deze tekstbestanden kunnen informatie bevatten over het gebruik van de website en bepaalde keuzes en instellingen die je hierop hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt om een computer te identificeren. Noodzakelijke cookies mogen wij altijd plaatsen. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Meer informatie over cookies lees je in onze cookieverklaring.

Rechten van betrokkenen

Als je vragen hebt over je privacy of specifiek je persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om door ons 'vergeten' te worden. Maar vanwege de wettelijke bewaartermijnen kunnen we vaak niet alle persoonsgegevens wissen;
  • Recht op correctie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die we van jou verwerken te laten corrigeren;
  • Recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere soortgelijke partij;
  • Recht op beperking van verwerking. Het recht om ons te verzoeken minder gegevens van jou te verwerken. Een en ander moet wel mogelijk zijn met het oog op onze dienstverlening en wettelijke verplichtingen;
  • Recht op een menselijke beslissing, ofwel het recht op een menselijke blik in aanvulling op geautomatiseerde besluitvorming en daaraan verbonden profilering;
  • Recht op bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
  • Ten slotte heb je recht op duidelijke informatie over wat we met jouw persoonsgegevens doen. Dat recht vullen we m.n. in middels deze privacyverklaring.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft en aantoont wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon doorgeven, aanpassen of verwijderen. Dit geldt ook als je een bezwaar hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van je persoonsgegevens. Wij nemen vragen en eventuele bezwaren zo snel als mogelijk in behandeling en reageren uiterlijk binnen 1 maand. Wij doen er alles aan om je daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens of jouw verzoek inzake je persoonsgegevens omgaan? Dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je leest er meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Voor vragen en klachten omtrent jouw privacy in relatie tot SRM kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SRM. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn hieronder opgenomen.  

Privacyverklaring en wijzigingen

SRM behoudt zich te allen tijde het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het verdient dus aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 

Deze privacyverklaring dateert van november 2023.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Bovemij NV, Functionaris Gegevensbescherming, Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen.
privacy@bovemij.nl