Privacy policy

Privacyverklaring Rechtsbijstand

SRM verwerkt verschillende persoonsgegevens van u om producten en diensten te kunnen leveren. We zullen te allen tijden zorgvuldig met die persoonsgegevens omgaan. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet ons opleggen. In deze verklaring leest u hoe SRM met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens, wat zijn dat?

De Autoriteit Persoonsgegevens omschrijft 'een persoonsgegeven' als volgt op haar website : 'Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.'

Wat doen we precies met uw persoonsgegevens?

Om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om de (verzekerings)overeenkomst te kunnen nakomen;
 • Om aan de wet te voldoen;
 • Om als SRM te kunnen blijven functioneren (gerechtvaardigd belang);
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij SRM.

Om de overeenkomst te kunnen nakomen, verwerken we:

 • contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen;
 • polisgegevens, verzekerdengegevens, schadegegevens en zorggegevens, die we gebruiken om verzoeken, claims, vragen en klachten te beoordelen, te regelen en/of te beantwoorden. Deze gegevens worden ook gebruikt om onze administratie bij te werken bij wijzigingen;
 • financiële gegevens om onder andere schades te kunnen uitkeren en bedragen die op grond van de verzekeringsovereenkomst aan SRM toekomen te innen.

Om aan de wet te voldoen, verwerken we:

 • uw contactgegevens en een kopie van uw ID-bewijs, zodat we kunnen controleren of u bent wie u zegt dat u bent. De kopie van uw ID-bewijs bewaren we niet;
 • persoonsgegevens die we wettelijk verplicht zijn op verzoek aan overheidsdiensten zoals de Belastingdienst en Justitie te verstrekken. We verstrekken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn.

Om als SRM te kunnen blijven functioneren, verwerken we:

 • uw contactgegevens, prospectgegevens en/of polisgegevens
  -  om fraudegevallen adequaat af te kunnen handelen;
  -  om interne kwaliteitsonderzoeken in gang te zetten om mogelijke problemen en risico’s te herkennen en om te controleren of wetgeving goed is ingevoerd.

Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij SRM verwerken we:

 • uw contactgegevens, prospectgegevens en/of polisgegevens. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld door e-mails, nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen te sturen. We vragen specifiek toestemming om u een product en/of dienst aan te kunnen bieden dat niet gelijk is aan de producten die we al aanbieden. U kunt hier altijd bezwaar tegen aantekenen door een mail te sturen naar privacy@bovemij.nl.

Van wie kunnen wij gegevens ontvangen?

Het kan voorkomen dat SRM uw persoonsgegevens ontvangt van een andere organisatie. Mogelijke partijen die ons uw gegevens doen toekomen:

 1. de tegenpartij in het geval van een ongeluk
 2. verzekeringsmaatschappijen
 3. evenementenorganisatoren
 4. relaties en klanten van SRM
 5. gevolmachtigde tussenpersonen
 6. autobedrijven
 7. werkgevers
 8. Arboarts
 9. uitzendbureaus
 10. tegenassuradeur
 11. schadeherstelbedrijven
 12. schade-experts
 13. leasemaatschappijen
 14. kredietinformatiebureaus

Aan wie sturen wij uw persoonsgegevens?

SRM is soms genoodzaakt om uw persoonsgegevens te delen met derde partijen. Dit zullen wij alleen doen als wij weten dat deze partners zich houden aan dezelfde privacy-eisen die SRM stelt. Wij zullen er ook op toezien dat deze partners de privacyregels nakomen.

De volgende partijen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

 1. ICT-dienstverleners en externe adviseurs, voor het onderhouden en beheren van onze applicaties;
 2. gerechtsdeurwaarders & advocatenkantoren, om bepalingen te laten nakomen;
 3. de tegenpartij van een ongeluk, als wij een schadeclaim ontvangen;
 4. de tegenpartij in een juridisch conflict, waaronder begrepen diens gemachtigde;
 5. onze accountant, voor de jaarlijkse verplichten accountancy controle;
 6. accountmanagers, om als contactpersoon van Bovemij te dienen;
 7. verschillende overheidsinstanties zoals de Belastingdienst in verband met wettelijk verplichtingen die ons worden opgelegd;
 8. EDR, om een kredietcontrole te kunnen uitvoeren;
 9. stichting CIS, om fraudegevallen op te sporen.

Doorgifte aan derde landen

SRM werkt ook samen met partners in het buitenland, wat als gevolg heeft dat uw persoonsgegevens niet alleen in Nederland verwerkt worden. SRM kiest deze partners zorgvuldig. Hieronder laten we zien hoe we zorg dragen voor een adequate beveiliging.

Bewaartermijnen

SRM zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Hieronder staan de verschillende bewaartermijnen die SRM in de verschillende situaties en bij verschillende soorten gegevens hanteert

 • Na afloop klantrelatie
  SRM verwijdert alle persoonsgegevens twee jaar nadat een klantrelatie beëindigd is.
 • Bij een openstaande vordering
  Mocht een oud-klant nog een vordering open hebben staan bij SRM dan bewaart SRM de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
 • Financiële gegevens
  SRM is wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
 • Gegevens in de verzekeringsovereenkomst
  Alle adviezen die SRM heeft verstrekt over een verzekeringsovereenkomst moet SRM vijf jaar bewaren op basis van de Wet op het financieel toezicht.
 • Bij fraudeonderzoeken
  SRM moet ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
 • Bij behandeling van rechtsbijstandsclaims
  SRM is wettelijk verplicht dossiers die zijn aangelegd bij de behandeling van een juridisch geschil te bewaren voor de duur van 7 jaar te rekenen vanaf het moment dat de behandeling van de zaak wordt gestaakt en het dossier wordt gesloten. Voor geschillen die betrekking hebben op en/of samenhangen met letsel(schade) en medische aansprakelijkheid geldt een bewaartermijn van 15 jaar.

Beveiliging

We vinden het bij SRM erg belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Wanneer er onverhoopt toch iets mis gaat, dan zullen wij in actie komen. Dit doen we ook bij datalekken, die we als dat nodig is zowel aan u als de toezichthouder melden.

Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen als ze deze daadwerkelijk nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Privacyrechten

Als klant heb je verschillende rechten. Deze rechten sommen we hieronder op.
U heeft het recht om:

 • inzicht te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • inzicht te krijgen wat we met uw persoonsgegevens doen;
 • eventuele fouten te laten corrigeren;
 • verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • persoonsgegevens niet meer verder te laten verwerken, afgezien van het opslaan van deze gegevens;
 • uw persoonsgegevens naar u te laten overdragen;
 • uw toestemming in te trekken tegen automatische besluitvorming;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten dan kunt u hiervoor het volgende contactformulier invullen op de website van Bovemij. Het is ook mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen. We raden u dan aan om meteen een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen zodat wij kunnen bepalen of u degene bent die het verzoek indient. Wij zullen na de controle van uw identiteit de kopie van uw ID-bewijs vernietigen. SRM zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied? Neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van SRM, Winand Swelsen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens

SRM Rechtsbijstand
Takenhofplein 3
6503 GR Nijmegen

srm@bovemij-srm.nl
024 3 666 545 (algemeen)

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Winand Swelsen
privacy@bovemij.nl